Elevhälsa

EHT arbetet 2018/2019

Det viktigaste elevvårdsarbetet på Sandbergska Competens bedrivs av dem som har den dagliga kontakten med barnet/eleven. Tillsammans med föräldrarna ska skolans personal stödja barnets/elevens allsidiga utveckling och uppmärksamma varje barns behov av stimulans. Kommunikation mellan skolan och hemmet sker genom Infomentor, mail, telefon och eller personliga kontakter.

Elevhälsa är att i de dagliga kontakterna med barn/elever uppmärksamma den enskilde eleven, engagera sig, ta vara på idéer, lyssna på osv. Både när det gäller medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska. Att skapa en skola med möjligheter att lära sig, möjlighet till Fokus och rätt att under skoldagen få göra saker man är bra på/gillar att göra – en skola att längta till.

En elev ska ges särskilt stöd om det befaras att eleven inte kommer att nå de mål som enligt våra lokala mål och läroplanens vid år 3, 6 och år 9 ska nås eller om barnet/eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser och i första hand inom ramen för den klass/grupp som barnet tillhör. Elevhälsoteamet svarar också för att rutinmässigt följa upp diagnoser och tester som specialläraren, klassföreståndaren eller ämnesläraren genomför. Tester och diagnoser genomförs för att så tidigt som möjligt upptäcka barn i behov av särskilt stöd, barn som bör få handledning i svenska, svenska som andra språk eller studiehandledning på sitt modersmål eller i andra ämnen, basämnena prioriterade. Samordning av specialinsatser ligger också inom elevhälsoteamets ansvar.

Elevvårdsteamet består av:

Eva Svensson                           Rektor                                        

Emma Ketalmäki                       Skolsköterska                 

Kajsa Nordström                       Kurator

Chatarina Wahlund                   Specialpedagog/lärare

Share

Logga in

Besökare online

Vi har 3 besökare och inga medlemmar online